គណនីសន្សំងាយស្រួល

ទទួលបានការប្រាក់ពីសមតុល្យដែលមានចំនួនចាប់ពី ១០ដុល្លារឡើងទៅ ហើយថែមទាំង ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ នៅពេលប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នកកាន់តែច្រើន។

លក្ខណៈពិសេស

គណនីសន្សំងាយស្រួល

ប្រភេទអតិថិជន

ឯកត្តជន ឬ ក្រុមហ៊ុន

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀល

ទឹកប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនី

១០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ទឹកប្រាក់សមមូលជាប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់ (ប្រចាំឆ្នាំ)

  • ១០-១០០ ដុល្លារអាមេរិក =,៥០%
  • ១០១-.០០០ ដុល្លារអាមេរិក =,០០%
  • .០០១-១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក =,៥០%
  • ១០.០០១-១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក =,០០%
  • > ១០០.០០១ ដុល្លារអាមេរិក =,៥០%

ការទូទាត់ការប្រាក់

ការប្រាក់កើនឡើងប្រចាំថ្ងៃ និងទូទាត់ប្រចាំខែទៅក្នុងគណនី

អត្ថប្រយោជន៍

ដាក់ និងដកប្រាក់បានគ្រប់ពេល

ឯកសារគណនី

សៀវភៅសន្សំប្រាក់ និង កាត ATM

កម្រៃសេវា

ការឆាប់បិទគណនី៖ សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុង ពេល ៣ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃបើក អតិថិជននឹងត្រូវគិត កម្រៃចំនួន ១០ដុល្លារអាមេរិក។

ម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារជប៉ុន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។