ឥណទានថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ_main ឥណទានថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ_tablet ឥណទានថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ_phone_landscape ឥណទានថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ_phone

ឥណទានថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ

ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម

រួមគ្នា ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍អាជីវ​កម្ម​របស់​លោក​អ្នក ប្រកប​ដោយ​ភាព​ជោគ​ជ័យ និង​រីក​ចំ​រើន​យូរ​អង្វែង

ឥណទានបំរុង_main ឥណទានបំរុង_tablet ឥណទានបំរុង_phone_landscape ឥណទានបំរុង_phone

ឥណទានថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ

ឥណទានបំរុង

ឥឡូវនេះ​​ជាមួយ​ឥណទាន​បំរុង​លោកអ្នក​អាច​ដោះ​ស្រាយ​រាល់​តំរូវ​ការ​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ភ្លាមៗ​បាន។

អ៊ីប៊ែងឃីង_main អ៊ីប៊ែងឃីង_tablet អ៊ីប៊ែងឃីង_phone_landscape អ៊ីប៊ែងឃីង_phone

សេវាកម្មធនាគារ

តាមរយៈអុីនធឺណេត

ម៉ារ៉ូហាន់ អ៊ីប៊ែងឃីង ​អនុញ្ញាត​ជូនលោកអ្នក ​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​គណនី និង​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​ដោយ​សុវត្ថិ​ភាព តាម​រយៈ​កុំព្យូទ័រ ឬ ទូរស័ព្ទ បានគ្រប់​ពេលវេលា គ្រប់​ទី​កន្លែង មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​ចំណេញ​ពេលវេលា

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជកម្ម_main ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជកម្ម_tablet ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជកម្ម_phone_landscape ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជកម្ម_phone

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជកម្ម

យើងផ្តល់ជូននូវ ដំណោះស្រាយពេញលេញមួយ លើផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

លោកអ្នក​នឹងជួបជាមួយ ក្រុមអ្នកជំនាញ​ដែលមាន​បទពិសោធន៍​ខ្ពស់ នៃផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាណិជ្ជកម្ម របស់ ម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារជប៉ុន។

Pheng Hout Khmer_main Pheng Hout Khmer_tablet Pheng Hout Khmer_phone_landscape Pheng Hout Khmer_phone

សូមជ្រើសយកគេហដ្ឋាន​ ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត

យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ឥណទានជូន

ជាមួយឥណទានដែលផ្តល់ដោយ ម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារជប៉ុន ភីអិលស៊ី ផ្ទះសុបិន្តរបស់លោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាការពិត ក្នុងរយៈពេលតែ១សប្តាហ៌ លក្ខខណ្ឌងាយៗរយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ២០ ឆ្នាំ។

EASY SAVING ACCOUNT KH_main EASY SAVING ACCOUNT KH_tablet EASY SAVING ACCOUNT KH_phone_landscape EASY SAVING ACCOUNT KH_phone

ផលិតផលប្រាក់សន្សំថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ

គណនីសន្សំងាយស្រួល

គណនី​សន្សំ​ងាយ​ស្រួល ​ជួយ​អោយ​លោក​អ្នក ទទួល​បាន​ការ​ប្រាក់ សម្រាប់​សម​តុល្យ ចាប់​ពី ១០​ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ ហើយ​ថែម​ទាំង ជួយ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន អត្រា​ការ​ប្រាក់​កាន់​តែ​ខ្ពស់ នៅ​ពេល​ប្រាក់​សន្សំ របស់​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​​ច្រើន។

FLEXIBLE TERM DEPOSIT KH_main FLEXIBLE TERM DEPOSIT KH_tablet FLEXIBLE TERM DEPOSIT KH_phone_landscape FLEXIBLE TERM DEPOSIT KH_phone

ផលិតផលវិនិយោគថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និង បត់បែនបាន

ជា​មួយ​គណនី​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំ​ណត់ និង ​បត់​បែន​បាន​​លោក​អ្នក​បន្ថែម ឫ ដក​ប្រាក់​​ទៅ​តាម​តម្រូវ​ការ បាន​គ្រប់​ពេល​វេ​លា។

ATM km_main ATM km_tablet ATM km_phone_landscape ATM km_phone

សេវាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន

សេវាធនាគារដែលតម្រូវសម្រាប់អត្តបុគ្គល

នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ជឿ​ជាក់​លើ​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ សេវា​ធនាគារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ​គ្រួ​សារ លោក​អ្នក អាច​ប្រា​កដ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា​នឹង​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ដំ​ណោះ​ស្រាយ និង សេ​វា​ធ​នា​គារ​ដ៏​ទូ​លំ​ទូ​លាយ ព្រម​ទាំង​សេ​វា​ផ្សេង​ទៀត​ពី​អ្នកគ្រប់​គ្រង ផ្នែក​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ធ​នា​គារ ដែល​គាត់​នឹង​ចំ​ណាយ​ពេល ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អំ​ពី​លោក​អ្នក ទាំង​តម្រូវ​ការ និង គោល​ដៅ ធនាគារ​កិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

Private Banking km_main Private Banking km_tablet Private Banking km_phone_landscape Private Banking km_phone

សេវាធនាគារអតិថិជនជាន់ខ្ពស់

សេវាធនាគារដ៏ល្អដាច់គេសម្រាប់វរជន

ក្រុម​ការ​ងារ សេ​វា​ធ​នា​គារ អ​តិ​ថិ​ជន​ជាន់​ខ្ពស់​របស់ ម៉ា​រ៉ូ​ហាន់ ធ​នា​គារ​ជ​ប៉ុន ផ្តល់​ជូន​នូវ សេ​វា​ផែន​ការ​ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ និង ការ​គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន ដ៏​ល្អ​ដាច់​គេ ដែល​តម្រូវ ទៅ​តាម​បែប​បទ នៃ​ការ​រស់​នៅ និង តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក ដោយ​ផ្តល់​ជូន លោក​អ្នក នៅ​ក្នុង​ទី​តាំង ដែល​រៀប​ចំ​ពិ​សេស នៃ​សេវា​ធ​នា​គារ អ​តិ​ថិ​ជន​ជាន់​ខ្ពស់។ យើង​ខ្ញុំ​ជួយ​លោក​អ្នក ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង និង ពង្រីក​នូវ​គម្រោង​ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ របស់​លោក​អ្នក ជួយ​អោយ​ លោក​អ្នក​ទទួល​បាន នូវ​ផល​ចំ​ណេញ​អ​តិ​ប​រ​មា​ ពី​ការ​វិ​និ​យោគ របស់​លោក​អ្នក និង គាំ​ទ្រ​លោក​អ្នក ក្នុង​ការ​សម្រេច​គោល​ដៅ ផ្ទាល់​ខ្លួន និង អា​ជ​វ​កម្ម​របស់​លោក​អ្នក។

Football km_main Football km_tablet Football km_phone_landscape Football km_phone

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

យើងខ្ញុំដឹកនាំដោយទំនួលខុសត្រូវ

យើង​ខ្ញុំ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​អ​ភិ​វឌ្ឍន៍​របស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា ចំ​ពោះ​អ្វី​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ផ្តល់​ជូន​ក្នុង​វិ​ស័យ​ធ​នា​គារ និង​មី​ក្រូ​ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ ក៏​ដូច​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ដើម្បី ​គាំ​ទ្រ​ដល់​អ​នា​គត ​របស់​​​ប្រទេស​​​​ កម្ពុជា។

ការសហការសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក_main ការសហការសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក_tablet ការសហការសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក_phone_landscape ការសហការសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក_phone

ការសហការសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

សេវាផ្ទេរប្រាក់ មិនគិតថ្លៃពីគ្រប់សាខារបស់ ស្ថាបនា លីមីតធីត មកកាន់គណនីរបស់លោកអ្នក

តាមរយៈ​បណ្តាញ​សាខា​​​​​​​​​​​​​​​​​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ របស់ ម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារ​ជប៉ុន ភីអិលស៊ី និង គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា លីមីតធីត