គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​គឺជា​មធ្យោបាយ​ប្រកប​ដោយ​ហានិភ័យ​ទាប ​សម្រាប់​វិនិយោគិន ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់ ដែលប្រកប​ដោយ​ភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​និង​អាចធានាបាន​ចំពោះ​ប្រាក់​បញ្ញើ។

អាន​បន្ត៖ គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីវិនិយោគទុនចម្រុះ

គណនី​សន្សំ​សំរាប់ក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អវិសេស​សម្រាប់​បង្កើន​ការប្រាក់​ឲ្យ​ដល់​កម្រិត​អតិបរមា​ចំពោះ​ប្រាក់បញ្ញើ​រយៈពេល​ខ្លី។

អាន​បន្ត៖ គណនីវិនិយោគទុនចម្រុះ

គណនីចរន្ត

គណនីដែល​ផ្តល់​ជូន​នូវសៀវភៅ​មូលប្បទានប័ត្រ​ក្រុមហ៊ុន ដូច្នេះ​លោក​អ្នក​អាច​បង់ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ស្រុកដោយ​មិនចាំបាច់ ​ប្រើប្រាក់សុទ្ធ​ឡើយ។

អាន​បន្ត៖ គណនីចរន្ត